Engine, CARS LLC (908) 369-3666

Push Rod 1964 Buick 300 (16)

Push Rod Set (16)
1964 Buick 300 Engines …

Part Number
PR64S8-2

Push Rod 1967-69 Buick 430 (1)

Push Rod
1967-1969 Buick 430 Engines …

Part Number
PR669-2

Push Rod 1967-69 Buick 430 (16)

Push Rod Set (16)
1967-1969 Buick 430 Engines …

Part Number
PR669S-2

Push Rod 1968-69 Buick 350 (1)

Push Rod
1968-1969 Buick 350 Engine …

Part Number
PR689

Push Rod 1968-69 Buick 350 (16)

Push Rod Set (16)
1968-1969 Buick 350 Engine …

Part Number
PR689S

Push Rod 1970-76 Buick 455 (1)

Push Rod
1970-1976 Buick 455 Engines …

Part Number
PR706-2

Push Rod 1970-76 Buick 455 (16)

Push Rod Set (16)
1970-1976 Buick 455 Engines …

Part Number
PR706S-2

Push Rod 1970-81 Buick 350 (1)

Push Rod
1970-1981 Buick 350 Engines …

Part Number
PR701-2

Push Rod 1970-81 Buick 350 (16)

Push Rod Set (16)
1970-1981 Buick 350 Engines …

Part Number
PR701S-2
Push Rod Cover Gasket 1961-66

Push Rod Cover Gasket 1961-66

Push Rod Cover Gasket
1961-1966 Buick 364, 401, 425 Engines …

Part Number
PRG576-2
Rear Main Seal 1964-75 Buick 300 340 350

Rear Main Seal 1964-75 Buick 300 340 350

Modern Rear Main Bearing Seal
1964-1975 Buick
300, 340, 350 Engines
Replaces the OEM rope seal with a modern replacement …

Part Number
RMS640-2
Rear Main Seal 1967-76 Buick 430 455

Rear Main Seal 1967-76 Buick 430 455

Modern Rear Main Bearing Seal
1967-1976 Buick
430, 455 Engines
Replaces the OEM rope seal with a modern replacement …

Part Number
RMS650-2
Rear Main Seal Set 1957-66 Buick

Rear Main Seal Set 1957-66 Buick

Rear Main Bearing Seal Set
1957-1966 Buick
All 364, 400, 401, 425 Engines
Rubber Lip Type …

Part Number
RMS576
Rear Main Seal Set 1961-66 Buick

Rear Main Seal Set 1961-66 Buick

Rear Main Bearing Seal Set
1961-1966 Buick
364 400 401 425 Engines …

Part Number
RMS536-2
Rear Main Seal Set 1964-81 Buick

Rear Main Seal Set 1964-81 Buick

Rear Main Bearing Seal Set
1964-1981 300 340 350 Engines
1967-1976 400 430 455 Engines …

Part Number
RMS615-2
Rocker Arm 1961-66 Buick 364 401 425

Rocker Arm 1961-66 Buick 364 401 425

Rocker Arm Set
1961-1966 Buick
364, 401, 425 Engines
Reproduced in steel
Set includes 16 rocker arms …

Part Number
RAS536-2

Rocker Arm 1968-69 Buick 350 400 430

Rocker Arm
1968-1969 Buick 350, 400, 430 Engines
Intake 1, 4, 5, 8, Exhaust 2, 3, 6, 7 …

Part Number
RA689A-2

Rocker Arm 1968-69 Buick 350 400 430

Rocker Arm
1968-1969 Buick 350, 400, 430 engines
Intake 2, 3, 6, 7, Exhaust 1, 4, 5, 8, …

Part Number
RA689B-2

Rocker Arm 1970-75 455 Complete Set

1970-1975
All 455 Engine. Set of 16 (8+8) …

Part Number
RA705S

Rocker Arm 1970-75 455 Left

1970-1975
All 455 Engine. Intake 2 3 6 7 exhaust 1 4 5 8 …

Part Number
RA705B
Result Pages: